" "
 Béc tưới Shrubbler In-line
Xem
Béc tưới Shrubbler End-line
Xem
Béc tưới Spectrum Thread 1/2” FNPT
Xem
Béc tưới 8 tia Shrubbler Thread 4mm
Xem